Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Výročná členská schôdza za rok 2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZV v Spišskej Starej Vsi

Na základe uznesenia Výkonného výboru SZV v Spišskej Starej Vsi Vás pozývam na výročnú členskú schôdzu našej organizácii, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi (vchod z boku) dňa 27.6.2021 t. j. nedeľa o 12:30. Program výročnej schôdze je nasledovný:

Otvorenie

 1. Hodnotiaca správa za rok 2020
 2. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 3. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2020
 5. Rôzne
  • Správa o používaných liečivách v roku 2021 nákup, rozdelenie a spôsob aplikácie liečiv
  • Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
  • Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2020/2021
  • Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
  • Spresnenia údajov členov pre výplatu dotácii za opeľovaciu činnosť.
  • Nové členské preukazy
  • Problematika úradných asistentov veterinárnych lekárov
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesení
 8. Záver

Počas rokovania výročnej členskej schôdze je nutné dodržiavať platné protipandemické opatrenia – rúško a dezinfekcia rúk

Recommended Posts