Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Dokumentácia

Členská prihláška

Prihlášku za člena základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Stanovy slovenského zväzu včelárov

Stanovy Slovenského zväzu včelárov na nachádzajú na web stránke Slovenského zväzu včelárov na tomto odkaze

Štatút základnej organizácie SZV Spišská Stará Ves

Štatút základnej organizácie je rozpracovaním stanov na podmienky ZO. Môžete si ho stiahnuť tu

Oznámenie o chove včelstiev

Tlačivo „oznámenie chovu včiel“ sa nachádza na stránke plemenárskych služieb SR v časti centrálna evidencia hospodárskych zviera a môžete si ho stiahnuť vo formáte PDF

Hlásenie zmien v chove včiel

Tlačivo „Hlásenie zmien chovu včiel“ sa nachádza na stránke plemenárskych služieb SR v časti centrálna evidencia hospodárskych zviera a môžete si ho stiahnuť vo formáte PDF .Vyplnené tlačivo je potrebné dať potvrdiť na Regionálnej a potravinovej správe a takto zaslať do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Toto tlačivo sa vyplňuje do začiatku septembra a je podkladom pre evidenciu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Vypĺňa ho Úradný asistent veterinárneho lekára a predkladá ho RVaPS. môžete si ho stiahnuť tu  

Registrácia chovu včiel

Vypĺňa chovateľ včiel keď začína chovať včely. Tlačivo po vyplnení potvrdí RVaPS a zasiela sa do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Na základe tohto tlačiva a tlačiva „Oznámenie o chove včelstiev“ chovateľ dostane registračné číslo farmy. Tlačivo si môžete stiahnuť TU

Žiadosť o prístup farmára do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Tlačivo si môžete stiahnuť tu