Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Výročné členské schôdze

VČS 2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZV v Spišskej Starej Vsi

Na základe uznesenia Výkonného výboru SZV v Spišskej Starej Vsi Vás pozývam na výročnú členskú schôdzu našej organizácii, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi (vchod z boku) dňa 27.6.2021 t. j. nedeľa o 12:30. Program výročnej schôdze je nasledovný:

Otvorenie

 1. Hodnotiaca správa za rok 2020
 2. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 3. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2020
 5. Rôzne
  • Správa o používaných liečivách v roku 2021 nákup, rozdelenie a spôsob aplikácie liečiv
  • Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
  • Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2020/2021
  • Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
  • Spresnenia údajov členov pre výplatu dotácii za opeľovaciu činnosť.
  • Nové členské preukazy
  • Problematika úradných asistentov veterinárnych lekárov
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesení
 8. Záver

Počas rokovania výročnej členskej schôdze je nutné dodržiavať platné protipandemické opatrenia – rúško a dezinfekcia rúk

   Ing. Štefan Danko

    predseda ZO SZV

 

Hodnotiacu správu o činnosti ZO SZV za rok 2020 si môžete prečítať tu.

Hlavné úlohy ZO SZV v Spišskej Starej Vsi na rok 2021

Na základe skúsenosti z roku 2020, ako i na základe záverov XII. VZ SZV doporučuje VV Výročnej členskej schôdzi prijať nasledovný plán hlavných úloh pre rok 2021:

 1. Výbor zabezpečí:
  1. Účasť svojho zástupcu výboru na seminároch organizovaných Výkonným výborom SZV, alebo Regionálnou zložkou,
  2. Operatívne rokovania výkonného výboru na základe potrieb vyplývajúcich z činnosti SZV, minimálne však 2x do roka.
  3. Zintenzívni spoluprácu s členskou základňou najmä pri zostavovaní dotačného projektu pre ZO a jeho členov.
  4. Zabezpečí podklady pre dotáciu na opeľovaciu činnosť v roku 2021
  5. Zorganizovať voľnočasovú vzdelávaciu aktivitu na území ZO SZV resp. aj mimo nej.
  6. Prezentáciu k Nariadeniu vlády SR č. 337 zo 14.10.2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
  7. Funkčnosť web stránky spisskastaraves.vcelari.sk a prostredníctvom tejto stánky zabezpečiť informovanosť a vzdelávanie členskej základne.
 2. Monitorovať potencionálne ohrozenia vyplývajúce z intenzifikácie poľnohospodárskej rastlinnej výroby: (chemizácia, monokultúry).
 3. Pokračovať získavaní mladých Asistentov úradného veterinárneho lekára (ďalej len AUVL) a zabezpečiť ich vzdelávanie.
 4. Zabezpečiť prostredníctvom AUVL prehliadky a monitoring zdravotného stavu včelstiev podľa pokynov RVaPS v Poprade a VV SZV.
 5. Spolupracovať s Centrálnym registrom evidencie hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) v súlade s vyhláškou 285/2017.

V Spišskej Starej Vsi 27.6.2021

Schválený plán hlavných úloh si môžete vytlačiť tu 

Schválený návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu