Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Výročné členské schôdze

VČS 2024 január
VČS 2023 január
VČS 2022 júl

Z poverenia Výboru ZO SZV Spišská Stará Ves zo dňa 7.7.2022 Vás pozývam na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24.7.2022 o 11 hodine v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

Výročná členská schôdza (ďalej  len VČS) sa uskutoční v rámci osláv „Dni Mesta Spišská Stará Ves“ kde naša organizácia má od 10 hodiny v kultúrnom dome prezentačný program, kde chceme prezentovať pre spoluobčanov (dospelým aj deťom) činnosť našej organizácie, život včiel a pod. Po ukončení prezentácie sa uskutoční rokovanie VČSv tých istých priestoroch. Netradičný termín rokovania VČS sme zvolili preto, že VČS za rok 2021 sa uskutočnila len online spôsobom kvôli pandemickým opatreniam a to isté hrozí aj v tomto roku (podľa stúpajúceho počtu ochorení). Prosím preto členov o účasť na VČS aby sme sa aspoň raz za dva roky stretli a vymenili si skúsenosti a vykonali opatrenia ktoré sa nedajú uskutočniť elektronicky (voľby).

 1. Program rokovania
 2. Otvorenie
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa/ov zápisnice
 4. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie
 5. Hodnotiaca správa za rok 2021
 6. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2022
 7. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021
 9. Oboznámenie členov sa s novým postupom nákupu liečiv v roku 2022
 10. Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
 11. Oboznámenie členov s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2021/2022
 12. Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

   Ing. Štefan Danko predseda ZO SZV

Hodnotiacu správu o činnosti ZO SZV za rok 2021 si môžete prečítať tu.

Plán hlavných úloh na rok 2022 si môžete prečítať tu

Správu o hospodárení si môžete pozrieť tu

Uznesenie

Schválené a podpísané uznesenie z výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu

Správu volebnej komisie si môžete pozrieť tu

Správu z rokovania VČS si môžete pozrieť tu

VČS 2021 december

Na základe uznesenia Výboru SZV v Spišskej Starej Vsi predseda ZO oslovil elektronickou poštou všetkých členov organizácie s týmto textom:

Priatelia/priateľky včelári

            Žijeme zvláštnu  covidovú dobu, ktorá nám neumožňuje normálne fungovanie organizácie a neumožňuje nám v súčasnosti ani stretávanie sa viacerých osôb a je predpoklad, že uvoľnenie tejto situácie tak skoro nenastane. V tomto období by sa mala konať Výročná členská schôdza za rok 2021, čo nám horeuvedená situácia neumožňuje, preto sa tento problém výbor našej organizácie rozhodol vyriešiť formou elektronického konania Výročnej členskej schôdze. Tento spôsob umožňujú aj nové stanovy SZV §16 ods. 6..

            V prílohe Vám predkladám materiály, ktoré sú predmetom rokovania VČS. Materiály sú koncipované tak, že už nepredpokladáme žiadne zmeny a preto sú z dátumom k 31.12.2021. Dovtedy by mali mať podľa stanov všetci členovia uhradené členské príspevky, ktoré budeme riešiť kompenzáciou z dotácie za opeľovaciu činnosť, ktorú Vám osobne roznesieme v medzi sviatočnom období. 

Po preštudovaní predložených materiálov prosím hlasujte o ich schválení uznesenia kliknutím na tento odkaz: https://www.survio.com/survey/d/W5D8F7X6B3S5S4U9R

Hlasovanie je potrebné uskutočniť do 28.12.2021

Hodnotiacu správu o činnosti ZO SZV za rok 2021 si môžete prečítať tu.

Plán hlavných úloh na rok 2022 si môžete prečítať tu

Správu o hospodárení si môžete pozrieť tu

Správu revíznej komisie si môžete pozrieť tu

Uznesenie

z Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Spišská Stará Ves, ktorá sa konala elektronickou formou od 22.12. až 28.12.2021.

Počet oslovených členov 41                          t. j.                   100,00%

Hlasovaciu stránku navštívilo 32 členov       t. j.                     78,05%

Do hlasovania sa zapojilo 22 členov             t. j.                     53,66%

Rokovanie členskej schôdze bolo uznášaniaschopné:

Predseda ZO SZV po schválení Výborom organizácie dňa 22.12.2021 o 17:28 hod. rozposlal mailovou poštou materiály k rokovaniu Výročnej členskej schôdze a to:

 1. Hodnotiaca správa za rok 2021
 2. Plán hlavných úloh na rok 2022
 3. Správa o hospodárení za rok 2021a rozpočet na rok 2022
 4. Správa revíznej komisie.

V pošte požiadal členov aby po preštudovaní materiálov do 28.12.2021 hlasovali o schválení uznesenia na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/W5D8F7X6B3S5S4U9R

Výsledky hlasovania sú nasledovné:

 • VČS zobrala na vedomie:
  1. hodnotiacu správu za rok 2021 – hlasovanie: za 22 členov t. j. 100%
 • VČS schválila:
  1. správu o hospodárení za rok 2021 – hlasovanie za 22 členov t. j. 100%
  2. návrh rozpočtu na rok 20221 -hlasovanie za 22 členov t. j. 100%
  3. plán činnosti na rok 2022 – hlasovanie za 22 členov t. j. 100%
  4. zvýšenie členského príspevku do ZO SZV z 0,40 € na 1 € – hlasovanie za 20 členov t. j. 91%     proti 2 t. j. 9%
 • VČS ukladá výboru zapracovať do Štatútu organizácie možnosť hlasovania elektronickou formou – hlasovanie za 22 členov t. j. 100%

Zapísal 29.12.2021 na základe výsledkov hlasovania predseda ZO SZV Spišská Stará Ves Ing. Štefan Danko

Schválené a podpísané uznesenie z výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu

VČS 2021 jún

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZV v Spišskej Starej Vsi

Na základe uznesenia Výkonného výboru SZV v Spišskej Starej Vsi Vás pozývam na výročnú členskú schôdzu našej organizácii, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi (vchod z boku) dňa 27.6.2021 t. j. nedeľa o 12:30. Program výročnej schôdze je nasledovný:

Otvorenie

 1. Hodnotiaca správa za rok 2020
 2. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 3. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2020
 5. Rôzne
  • Správa o používaných liečivách v roku 2021 nákup, rozdelenie a spôsob aplikácie liečiv
  • Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
  • Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2020/2021
  • Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
  • Spresnenia údajov členov pre výplatu dotácii za opeľovaciu činnosť.
  • Nové členské preukazy
  • Problematika úradných asistentov veterinárnych lekárov
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesení
 8. Záver

Počas rokovania výročnej členskej schôdze je nutné dodržiavať platné protipandemické opatrenia – rúško a dezinfekcia rúk

   Ing. Štefan Danko

    predseda ZO SZV

 

Hodnotiacu správu o činnosti ZO SZV za rok 2020 si môžete prečítať tu.

Hlavné úlohy ZO SZV v Spišskej Starej Vsi na rok 2021

Na základe skúsenosti z roku 2020, ako i na základe záverov XII. VZ SZV doporučuje VV Výročnej členskej schôdzi prijať nasledovný plán hlavných úloh pre rok 2021:

 1. Výbor zabezpečí:
  1. Účasť svojho zástupcu výboru na seminároch organizovaných Výkonným výborom SZV, alebo Regionálnou zložkou,
  2. Operatívne rokovania výkonného výboru na základe potrieb vyplývajúcich z činnosti SZV, minimálne však 2x do roka.
  3. Zintenzívni spoluprácu s členskou základňou najmä pri zostavovaní dotačného projektu pre ZO a jeho členov.
  4. Zabezpečí podklady pre dotáciu na opeľovaciu činnosť v roku 2021
  5. Zorganizovať voľnočasovú vzdelávaciu aktivitu na území ZO SZV resp. aj mimo nej.
  6. Prezentáciu k Nariadeniu vlády SR č. 337 zo 14.10.2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
  7. Funkčnosť web stránky spisskastaraves.vcelari.sk a prostredníctvom tejto stánky zabezpečiť informovanosť a vzdelávanie členskej základne.
 2. Monitorovať potencionálne ohrozenia vyplývajúce z intenzifikácie poľnohospodárskej rastlinnej výroby: (chemizácia, monokultúry).
 3. Pokračovať získavaní mladých Asistentov úradného veterinárneho lekára (ďalej len AUVL) a zabezpečiť ich vzdelávanie.
 4. Zabezpečiť prostredníctvom AUVL prehliadky a monitoring zdravotného stavu včelstiev podľa pokynov RVaPS v Poprade a VV SZV.
 5. Spolupracovať s Centrálnym registrom evidencie hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) v súlade s vyhláškou 285/2017.

V Spišskej Starej Vsi 27.6.2021

Schválený plán hlavných úloh si môžete vytlačiť tu 

Schválený návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu

VČS 2020

Pozývam Vás na základe uznesenia Výboru našej organizácie  na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 9. 2. 2020 v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi o 12:30 hod. (členovia výboru a revíznej komisie o 12:00 hod) s týmto programom:

 1. Otvorenie (Danko)
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, a určenie zapisovateľa.
 3. Hodnotiaca správa za rok 2019 (Danko)
 4. Plán činnosti na rok 2020 (Furcoň)
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (Gemza)
 6. Správa revíznej komisie za rok 2019 ( Tisoň)
 7. Návrh štatútu ZO SZV
 8. Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 337/2019 Z.z., a s príručkou žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii….. (Danko)
 9. Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev. (Danko)
 10. Vyrovnanie disparít medzi členským príspevkom a dotáciou na opeľovaciu činnosť. (Gemza)
 11. Návrh nákupu liečiv na rok 2020
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia (predseda návrhovej komisie)
 14. Záver.

Prosím členov organizácie vlastniacich emailové pripojenie aby informovali v svojej obci včelárov ktorí nemajú emailovú poštu. Ďakujem

 

   Ing. Štefan Danko

    predseda ZO SZV

Hodnotiaca správa za rok 2019

Vážené priateľky, priatelia včelári

            Predkladám hodnotiacu správu o činnosti našej základnej organizácie za rok 2019.

Práca výboru

            Členmi výboru sú okrem mňa priatelia: Ing. Ján Furcoň – tajomník, Ján Gemza – pokladník, a dôverníci Július Dlugolinský, Jozef Imrich, František Kapolka a Jozef Grivalský. Výbor ZO sa schádzal podľa potreby v záujme zabezpečenia fungovania našej organizácii a najčastejšie ako reakcia na spracovanie dokumentácie a podkladov pre sekretariát SZV a iné inštitúcie.

V prvom polroku zasadal výbor dva krát. Prvý krát sme riešili delegáta na XII. VZ SZV, ktoré sa uskutočnilo 6.4.2019 v Banskej Bystrici. Tomuto VZ predchádzala abdikácia predsedu SZV pána Gála. Pred rokovaním sa uskutočnilo aj predstavovanie kandidátov na rokovaní prešovskej regionálnej zložky. Rokovania VZ sa zúčastnil predseda a vo voľbách predsedu uspel pán Rusnák.

Pri druhom zasadaní výboru sme riešili problematiku dotácii a prácu úradných asistentov veterinárnych lekárov. V súčasnosti máme 4 asistentov veterinárnych lekárov ale 3 asistentom končí platnosť poverenia v decembri tohto roka. Bolo by vhodné aby z novej generácie včelárov (do 40 rokov sa vyškolili nový asistenti, ktorý by nahradili nás starších) V jarnom období sa vykonali prehliadky 657 včelstiev na výskyt MVP. Pri tejto problematike je dobre sa trochu pristaviť, aj keď sme v jarnom období nezistili žiadnu nákazu, v auguste zistil pán Džima na svojej včelnici v jednom úli, príznaky moru včelieho plodu, ktoré sa klinickým šetrením potvrdilo. Následne boli vykonané prehliadky na mor včelieho plodu v okruhu troch kilometrov vo všetkých 214 včelstvách s negatívnym výsledkom a tak nám ostáva dúfať, že sa u nás už mor včelieho plodu neobjaví. Chcel by som pri tejto príležitosti vyzdvihnúť prístup pána Džimu, ktorý po zistení príznakov riešil túto problematiku v spolupráci s asistentom veterinárneho lekára a následne s RVaPS v Poprade.

V druhej polovici roka sme v auguste vykonali prehliadky na stav varoázy u 682 včelstiev, ale boli to skôr prehliadky, ktoré mali inventarizovať stavy včiel. Ďalej sme sa zamerali na zabezpečenie prostriedkov pre všetkých včelárov na tlmenie varoázy, bolo to v podstate zabezpečenie avartinu na minimálne 2 ošetrenia.

Výkonný výbor sa v druhom polroku stretol dva krát. Raz pred organizovaním včelárskej nedele v auguste a druhý krát pri riešení dotácii na prehliadky včelstiev na varoázu.

V rámci dotácii sme získali podporu na

 • Na veterinárnu starostlivosť:
  • Asistenti veterinárneho lekára.
  • Jarná prehliadka – 657 včelstiev do 31.4.2018 – štyria asistenti (Gemza, Danko, Dlugolinský, Grivalský) – 433,62 €
  • Prehliadka pri zistení MVP – dvaja asistenti (Gemza, Grivalský) 214 včelstiev 141,24 €
  • Kontrola varoázy – 682 včelstiev do 5.9.2018 – štyria asistenti. Tu je potrené povedať, že to nie sú len včely našej organizácie. Spolu 682 €
 • Dotácia na opeľovaciu činnosť vyplatená na 675 včelstiev vo výške 2 700 €
 • Dotácia na tlmenie varoázy – 211

V auguste VV zorganizoval pre všetkých včelárov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo 19. 8. 2018 v Červenom Kláštore v zariadení Dr.Grill. Bola to vydarená akcia, ktorá prispela k utuženiu priateľských vzťahov medzi našimi včelármi, kde sme sa chceli poďakovať najmä našim manželkám za ich porozumenie a spoluprácu. Je na škodu, že sa tohto pekného popoludnia nezúčastnilo viac našich členov.

 

Členská základňa a počty včelstiev

V rámci plnenia Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môžeme konštatovať že máme v členskej základni 33 včelárov a  634 včelstiev evidovaných v CEHZ. Okrem toho dal prihlášku pán Daniel Kozub z Majerov a záujem o členstvo prejavil pán Martin Krempaský zať pána Kuca, ktorý včelári na jeho stanovišti.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem upozorniť, že je potrebné venovať pozornosť evidencii včelstiev v centrálnom registri a aktualizovať stavy u jednotlivých chovateľoch včiel tak, aby tam boli evidované aktuálne počty chovaných včelstiev. Má to vzťah aj k ďalším aktivitám v hospodárení so včelami, najmä pri plánovaní dotácii pre opeľovaciu činnosť resp. pri liečení včelstiev, ale má to vplyv aj na výšku členských príspevkov, pretože tie sa tiež odvíjajú od počtu včelstiev u jednotlivých členov.

Prehľad o včelároch a včelstvách nám komplikuje možnosť rôzneho členstva v iných včelárskych organizáciách ako SZV. Tak vieme, že na našom území pôsobí možno aj pôsobia včelári ktorí sú organizovaní v Asociácii včelárov Slovenska resp. v iných organizáciách alebo neregistrovaní. Vďaka centrálnemu registru a spolupráci s okresnou veterinárnou a potravinárskou inšpekciou vieme, že v našom území máme minimálne o dvoch  včelárov viac s  minimálne s 40 včelstvami. Vzhľadom na súčasnú situáciu s chorobami včiel, prosím všetkých našich členov o nahlasovanie včelárov o ktorých viete, že nie sú zaevidovaní v centrálnom registri hospodárskych zvierat, pretože nám unikajú pri jarných a jesenných zdravotných prehliadkach a môžu byť potencionálnymi šíriteľmi chorôb včiel v našom území.

Dotácia na opeľovaciu činnosť bola a je vyplácaná na prezimované stavy, ale až po kontrole sekretariátom a odsúhlasení počtov včelstiev a zaplatených členských príspevkov. Pre tento rok bola schválená výška príspevku v sume 4 eura na jedno včelstvo. Dotácie boli riadne vyplatené, členom organizácie boli zrazené odvody a poistenie. Odvody členského vo výške 0,74 € pre ÚV a 0,01 € pre RZ na včelstvo boli odoslané v termíne. Taktiež boli zaplatené príspevky do svojpomocného fondu vo výške 0,15 € v intraviláne a 0,20 € v extraviláne na včelstvo.

Chcem Vás upozorniť aby ste venovali pozornosť aj nahlasovaniu stavov včelstiev na obecné úrady a mestský úrad, aby sme predišli nedorozumeniam v prípade vzniku škodových udalosti pretože tieto úrady zvolávajú škodovú komisiu, ktorá posúdi náhradu škody spôsobenú chránenou zverou. V uplynulom roku sme mali 3 prípady poškodenia včelstiev medveďom, ktoré sme v spolupráci so Správou PIENAP-u a OÚ v Kežmarku riešili okamžite. Dúfam, že náhrada za škody už bola preplatená.

 

Zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv

Naša organizácia pravidelne pre svojich členov zabezpečuje liečivo Avartín 01 B90, ktoré bolo objednané u výrobcu (firma Bares), v tomto roku nebol problém so zásobovaním tohto liečiva. Liečivo bolo doručené včelárom v priebehu mesiaca august. V septembri sme boli upozornení na nedostatky v kvalite pásikov, preto sme preverovali našu šaržu v ktorj však problém nebol. Viacerí naši včelári na svojich včelniciach použili proti klieštiku na liečenie aj iné prostriedky ako kyselinu mravčia alebo amitráz v tekutej forme, Ekopol a pod.

V jarnom období boli prevedené prehliadky zdravotného stavu včelstiev monitoring na mor a hnilobu včelieho plodu, varroázu včiel v spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Poprade. Spolupracovníci s veterinárnym lekárom predložili v stanovenom termíne výsledky z jarnej prehliadky včelstiev, na požiadanie jednotlivých včelárov konzultovali problematiku zdravotného stavu na konkrétnych prípadoch, bola im vyplatená  prislúchajúca náhrada za prehliadky včelstiev. V súčasnosti máme 4 úradných asistentov veterinárnych lekárov a to Danko, Dlugolinský, Gemza, a Grivalský.

Na základe poznatkov asistentov veterinárnych lekárov si dovoľujem všetkých upozorniť, že je potrebné:

 • obmieňať dielo v úľoch aspoň 1/3, aby tam neboli staré tmavé a niekedy až čierne plásty v ktorých sa množia a prežívajú choroboplodné zárodky,
 • udržiavať na včelniciach poriadok a sledovať zdravotný stav včelstiev aj v okolí svojho stanovišťa.
 • venovať pozornosť dezinfekcii včelárskeho náradia, úľov a použitých rámikov.

 

Kočovanie, plemenárska práca

            V našej organizácii sa kočovaniu venujú priatelia včelári z rodiny Švientych, ktorí pri tomto spôsobe včelárenia dodržiavajú všetky veterinárne predpisy a samozrejme si vytvorili pre tento spôsob včelárenia náležité technické podmienky.

            V našej organizácii nemáme registrovaných chovateľov včelích matiek, ale zrejme väčšina z nás, si pre svoju potrebu chová zásobné matky a okrem rojenia sa venuje aj chovu matiek pre svoju potrebu. Najviac sa chovu matiek venuje priateľ Dugolinský, ktorý je mnoho krát jedinou záchranou pre viacerých včelárov.

 

Produkcia medu a ostatných včelých produktov

            Nezisťovali sme presne včelí medný výnos za uplynulý rok, ale podľa mojich poznatkov a poznatkov výboru bol minulý rok slabý. Po počiatočnom optimizme v mesiaci apríl keď sa nám objavili dobré zásoby jarného medu, prišiel chladný máj a na konci mája sme mnohí včelári kŕmili naše včelstvá aby prežili. Následne sa ukázala možnosť medovice, ktorá sa zmenila na melicitózu a tým aj na problémy s jej vytočením a zužitkovaním. Podľa materiálov uvedených Národnom programe stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva sa cena medu pri priamom predaji pohybuje od 5,50 do 8,50 € za kg. Myslím si, že v týchto intenciách sa pohybovala cena medu aj v našej organizácii. Upozorňujem všetkých členov aby dodržiavali kvalitu medu a taktiež kvalitu obalov v ktorom med predávajú.

            Ostatné včelie produkty prevažne naši včelári získavajú pre seba a pre svojich príbuzných, tak je to s voskom, propolisom či peľom. Jedine silnejšiu propagáciu týmto výrobkom robia priatelia z rodiny Švientych a Julo Dlugolinsky.

            Pre výrobu medu je potrebné aj technické vybavenie a preto pripomínam, že na niektoré náradie a pomôcky je možné dostať podporu z prostriedkov EÚ. Preto apelujem najmä na mladších včelárov aby venovali pozornosť možnosti získať podporu na technické pomôcky pre:

 1. vytáčanie medu – zaobstaranie pomôcok na vytáčanie medu, zaobstaranie medometov, odviečkovacích zariadení, číriacich nádob a čerpadiel na med a pod.
 2. spracovanie a skladovanie medu
 3. získavanie a spracovanie včelieho vosku – zaobstaranie zariadení na získavanie vosku a následne výroby medzistienok.
 4. získavanie ďalších včelích produktov zariadenia k získavaniu a spracovaniu peľu, propolisu, včelieho jedu a materskej kašičky.

O možnosti získať podporu na kočovanie včelstiev nebudem špeciálne hovoriť, pretože to je známe včelárom, ktorí týmto spôsobom včelária.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Už viac rokov sa pripravujeme, že zorganizujeme včelársky vzdelávací zájazd so zámerom získania a výmeny skúsenosti. Vzhľadom na to, že členovia našej organizácie nejavia veľký záujem o tieto aktivity tak sme v minulom roku zorganizovali v auguste takú malú medovú nedeľu s posedením pri guľáši s rodinnými príslušníkmi v Červenom Kláštore. Popoludnie a celé podujatie bolo príjemné len ma prekvapil nezáujem väčšiny našej členskej základne o priateľské stretnutie.

Časopis včelár a kalendáre boli objednané pre záujemcov, ktorí prejavili záujem. Je potrebné si ich objednávať hlavne kvôli informovanosti a samovzdelávania. Je povzbudzujúce, že záujem o vzdelanie u našich včelárov rastie, čomu nasvedčuje aj to, že sa zvyšuje záujem o odber odborného časopisu včelár, ktorý odoberajú v súčasnosti 14 včelári čo je skoro 50% členov. Sekretariát nám ponúka aj ďalšie materiály, ktoré si môžete objednať spoločnou objednávkou – podrobnosti môžeme prebrať v diskusií.

Záver

            Záverom mi dovoľte sa poďakovať všetkým členom našej organizácie za vzájomný rešpekt a ochotu spolupracovať. Zvlášť sa chcem poďakovať asistentom veterinárnych lekárov, dôverníkom v teréne v jednotlivých obciach, členom výkonného výboru. No a samozrejme aj všetkým ktorí sa aktívne zapojili do vnútro zväzovej činnosti.

Prajem Vám všetkým silné včelstva, veľa radosti z práce s včielkami a samozrejme úspešný včelársky rok.

 

Ďakujem za pozornosť.

Hlavné úlohy ZO SZV v Spišskej Starej Vsi na rok 2021

Na základe skúsenosti z roku 2020, ako i na základe záverov XII. VZ SZV doporučuje VV Výročnej členskej schôdzi prijať nasledovný plán hlavných úloh pre rok 2021:

 1. Výbor zabezpečí:
  1. Účasť svojho zástupcu výboru na seminároch organizovaných Výkonným výborom SZV, alebo Regionálnou zložkou,
  2. Operatívne rokovania výkonného výboru na základe potrieb vyplývajúcich z činnosti SZV, minimálne však 2x do roka.
  3. Zintenzívni spoluprácu s členskou základňou najmä pri zostavovaní dotačného projektu pre ZO a jeho členov.
  4. Zabezpečí podklady pre dotáciu na opeľovaciu činnosť v roku 2021
  5. Zorganizovať voľnočasovú vzdelávaciu aktivitu na území ZO SZV resp. aj mimo nej.
  6. Prezentáciu k Nariadeniu vlády SR č. 337 zo 14.10.2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
  7. Funkčnosť web stránky spisskastaraves.vcelari.sk a prostredníctvom tejto stánky zabezpečiť informovanosť a vzdelávanie členskej základne.
 2. Monitorovať potencionálne ohrozenia vyplývajúce z intenzifikácie poľnohospodárskej rastlinnej výroby: (chemizácia, monokultúry).
 3. Pokračovať získavaní mladých Asistentov úradného veterinárneho lekára (ďalej len AUVL) a zabezpečiť ich vzdelávanie.
 4. Zabezpečiť prostredníctvom AUVL prehliadky a monitoring zdravotného stavu včelstiev podľa pokynov RVaPS v Poprade a VV SZV.
 5. Spolupracovať s Centrálnym registrom evidencie hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) v súlade s vyhláškou 285/2017.

V Spišskej Starej Vsi 27.6.2021

Schválený plán hlavných úloh si môžete vytlačiť tu 

Schválený návrh uznesenia z výročnej členskej schôdze si môžete pozrieť tu

VČS 2019

Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu našej organizácii ktoré sa uskutoční 17. 2. 2019 v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi o 12:30 hod. (členovia výboru a revíznej komisie o 12:00 hod) s týmto programom:

 1. Otvorenie (Danko)
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
 3. Hodnotiaca správa za rok 2018 (Danko)
 4. Plán činnosti na rok 2019 (Furcoň)
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 (Gemza)
 6. Správa revíznej komisie na rok 2018 ( Tisoň)
 7. Voľby funkcionárov ZO SZV a voľba delegáta a náhradníka na 12. Valné zhromaždenie SZV, ktoré sa bude konať 6.4.2018
  1. Návrh k zmenám Stanov SZV,
  2. Volebného poriadku SZV a
  3. Rokovacieho poriadku SZV.
 8. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV §16 bod 6, písm. e)
 9. Informovanosť v zmysle GDPR
 10. Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 135/2017 Z.z., a s príručkou žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii….. (Danko)
 11. Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev. (Danko)
 12. Vyrovnanie disparít medzi členským príspevkom a dotáciou na opeľovaciu činnosť. (Gemza)
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení (predseda návrhovej komisie)
 15. Záver.

Prosím členov organizácie vlastniacich emailové pripojenie aby informovali v svojej obci včelárov ktorí nemajú emailovú poštu. Ďakujem

 

   Ing. Štefan Danko

    predseda ZO SZV

Pozvánka zaslaná:

Členom ZO SZV,

Gabriel Foťko – člen VV SZV za prešovský kraj.

Hodnotiaca správa za rok 2018

Vážené priateľky, priatelia včelári

            Predkladám hodnotiacu správu o činnosti našej základnej organizácie za uplynulé obdobie v roku 2018.

Práca výboru

            Členmi výboru sú okrem mňa priatelia: Ing. Ján Furcoň – tajomník, Ján Gemza – pokladník, a dôverníci Július Dlugolinský, Jozef Imrich, František Kapolka a Jozef Grivalský. Výbor ZO sa schádzal podľa potreby v záujme zabezpečenia fungovania našej organizácii a najčastejšie ako reakcia na spracovanie dokumentácie a podkladov pre sekretariát SZV a iné inštitúcie.

V prvom polroku zasadal VV dva krát pričom sme spolu riešili problematiku dotácii a prácu úradných asistentov veterinárnych lekárov. V tomto roku máme 4 asistentov veterinárnych lekárov – pribudol pán Grivalsky ktorý absolvoval preškolenie. V jarnom období sa vykonali prehliadky včelstiev na výskyt MVP. V rámci dotácii sme získali podporu na

 • Technickú pomoc:
  • František Kapolka – medomet 256 €
  • Štefan Danko – solarna voskotopka – 54,67 €
 • Na veterinárnu starostlivosť:
  • Asistenti veterinárneho lekára.
  • Jarná prehliadka – 625 včelstiev do 31.4.2018 – traja asistenti (Gemza, Danko, Dlugolinský)
  • Kontrola varoázy – 655 včelstiev do 7.9.2018 – štyria asistenti (pribudol Grivalský). Tu je potrené povedať, že to nie sú len včely našej organizácie.
 • Sezónny presun včestiev
  • Tomáš, Martin, Michal a Zuzana Švienta Sezónny presun 135 včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť – spolu 336 €
 • Dotácia na opeľovaciu činnosť vyplatená na 620 včelstiev vo výške 1 184,20
 • Dotácia na tlmenie varoázy – 302,40

V druhej polovici roka sme v auguste vykonali prehliadky na stav varoázy, ale boli to skôr prehliadky, ktoré mali inventarizovať stavy včiel. Ďalej sme sa zamerali na zabezpečenie prostriedkov pre všetkých včelárov na tlmenie varoázy, bolo to v podstate zabezpečenie avartinu na minimálne 2 ošetrenia.

V auguste VV zorganizoval pre všetkých včelárov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo 19. 8. 2018 v Červenom Kláštore v zariadení Dr.Grill. Bola to vydarená akcia, ktorá prispela k utuženiu priateľských vzťahov medzi našimi včelármi, kde sme sa chceli poďakovať najmä našim manželkám za ich porozumenie a spoluprácu. Je na škodu, že sa tohto pekného popoludnia nezúčastnilo viac našich členov.

Výkonný výbor v druhom polroku okrem zorganizovania včelárskej nedele sa stretol dva krát aj to na základe vyprovokovaných aktivít nespokojnej časti členskej základne SZV, ktorá chcela zvolávať mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom odvolania VV alebo jeho časti. Druhý krát sme sa stretli za účelom prípravy rokovania VČS

 

Členská základňa a počty včelstiev

V rámci plnenia Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môžeme konštatovať že máme v členskej základni 35 včelárov a  645 včelstiev. V tejto súvislosti si dovolím upozorniť, že je potrebné venovať pozornosť evidencii včelstiev v centrálnom registri a aktualizovať stavy u jednotlivých chovateľoch včiel v centrálnom registri tak, aby tam boli evidované aktuálne počty chovaných včelstiev. Má to vzťah aj k ďalším aktivitám v hospodárení so včelami, najmä pri plánovaní dotácii pre opeľovaciu činnosť resp. pri liečení včelstiev, ale má to vplyv aj na výšku členských príspevkov, pretože tie sa tiež odvíjajú od počtu včelstiev u jednotlivých členov.

Prehľad o včelároch a včelstvách nám komplikuje možnosť rôzneho členstva v iných včelárskych organizáciách ako SZV. Tak vieme, že na našom území pôsobí možno aj pôsobia včelári ktoré sú organizovaní v Asociácii včelárov Slovenska resp. v iných organizáciách alebo neregistrovaní. Vďaka centrálnemu registru a spolupráci s okresnou veterinárnou a potravinárskou inšpekciou vieme, že v našom území máme minimálne o dvoch  včelárov viac s  minimálne s 40 včelstvami.

Dotácia na opeľovaciu činnosť bola a je vyplácaná na prezimované stavy, ale až po kontrole sekretariátom a odsúhlasení počtov včelstiev a zaplatených členských príspevkov. Pre tento rok bola schválená výška príspevku v sume 1,98 eura na jedno včelstvo. Dotácie boli riadne vyplatené, členom organizácie boli zrazené odvody a poistenie. Odvody členského vo výške 0,74 € pre ÚV a 0,01 € pre RZ na včelstvo boli odoslané v termíne. Taktiež boli zaplatené príspevky do svojpomocného fondu vo výške 0,15 € v intraviláne a 0,20 € v extraviláne na včelstvo.

Chcem Vás upozorniť aby ste venovali pozornosť aj nahlasovaniu stavov včelstiev na obecné úrady a mestský úrad, aby sme predišli nedorozumeniam v prípade vzniku škodových udalosti pretože tieto úrady zvolávajú škodovú komisiu, ktorá posúdi náhradu škody spôsobenú chránenou zverou. V uplynulom roku sme podľa mojich vedomosti nemali ani jeden prípad a tak nech to zostane aj do budúcna.

Zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv

Naša organizácia pravidelne pre svojich členov zabezpečuje liečivo Avartín 01 B90, ktoré bolo objednané u výrobcu (firma Bares), v tomto roku nebol problém so zásobovaním tohto liečiva. Liečivo bolo doručené včelárom v priebehu mesiaca august. Viacerí naši včelári na svojich včelniciach použili proti klieštiku na liečenie aj iné prostriedky ako kyselinu mravčia alebo amitráz v tekutej forme, Hive B cline.

V jarnom období boli prevedené prehliadky zdravotného stavu včelstiev monitoring na mor a hnilobu včelieho plodu, varroázu včiel v spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Poprade. Spolupracovníci s veterinárnym lekárom predložili v stanovenom termíne výsledky z jarnej prehliadky včelstiev, na požiadanie jednotlivých včelárov konzultovali problematiku zdravotného stavu na konkrétnych prípadoch, bola im vyplatená  prislúchajúca náhrada za prehliadky včelstiev. V súčasnosti máme 4 úradných asistentov veterinárnych lekárov a to Danko, Dlugolinský, Gemza, a Grivalský. Mrzí ma však, že z mladých včelárov nemá nikto záujem zapojiť sa do týchto aktivít. Bolo by vhodné, keby sa našli aspoň dvaja mladý včelári, ktorí by tento kurz absolvovali pretože sa nám môže stať, že v prípade výpadku nás starších asistentov nebude mať kto vykonať prehliadky včelstiev, ktoré sú podmienkou pre výplatu za opeľovaciu činnosť.

Na základe poznatkov asistentov veterinárnych lekárov si dovoľujem všetkých upozorniť, že je potrebné:

 • obmieňať dielo v úľoch aspoň 1/3, aby tam neboli staré tmavé a niekedy až čierne plásty v ktorých sa množia a prežívajú choroboplodné zárodky,
 • udržiavať na včelniciach poriadok a sledovať zdravotný stav včelstiev aj v okolí svojho stanovišťa.

Kočovanie, plemenárska práca

            V našej organizácii sa kočovaniu venujú priatelia včelári z rodiny Švientych, ktorí pri tomto spôsobe včelárenia dodržiavajú všetky veterinárne predpisy a samozrejme si vytvorili pre tento spôsob včelárenia náležité technické podmienky.

            V našej organizácii nemáme registrovaných chovateľov včelých matiek, ale zrejme väčšina z nás, si pre svoju potrebu chová zásobné matky a okrem rojenia sa venuje aj chovu matiek pre svoju potrebu. Najviac sa chovu matiek venuje priateľ Dugolinský, ktorý je mnoho krát jedinou záchranou pre viacerých včelárov.

 

Produkcia medu a ostatných včelých produktov

            Nezisťovali sme presne včelý medný výnos za uplynulý rok, ale podľa mojich poznatkov a poznatkov výboru minulý rok zachránila medovicová znáška na konci sezóny. Podľa materiálov uvedených Národnom programe stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva sa cena medu pri priamom predaji pohybuje od 5,50 do 8,50 € za kg. Myslím si, že v týchto intenciách sa pohybovala cena medu aj v našej organizácii. Upozorňujem všetkých členov aby dodržiavali kvalitu medu a taktiež kvalitu obalov v ktorom med predávajú.

            Ostatné včelie produkty prevažne naši včelári získavajú pre seba a pre svojich príbuzných, tak je to s voskom, propolisom či peľom. Jedine silnejšiu propagáciu týmto výrobkom robia priatelia z rodiny Švientych a Julo Dlugolinsky.

            Pre výrobu medu je potrebné aj technické vybavenie a preto pripomínam, že na niektoré náradie a pomôcky je možné dostať podporu z prostriedkov EÚ. Preto apelujem najmä na mladších včelárov aby venovali pozornosť možnosti získať podporu na technické pomôcky pre:

 1. vytáčanie medu – zaobstaranie pomôcok na vytáčanie medu, zaobstaranie medometov, odviečkovacích zariadení, číriacich nádob a čerpadiel na med a pod.
 2. spracovanie a skladovanie medu
 3. získavanie a spracovanie včelieho vosku – zaobstaranie zariadení na získavanie vosku a následne výroby medzistienok.
 4. získavanie ďalších včelích produktov zariadenia k získavaniu a spracovaniu peľu, propolisu, včelieho jedu a materskej kašičky.

O možnosti získať podporu na kočovanie včelstiev nebudem špeciálne hovoriť, pretože to je známe včelárom, ktorí týmto spôsobom včelária.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Už viac rokov sa pripravujeme, že zorganizujeme včelársky vzdelávací zájazd so zámerom získania a výmeny skúsenosti. Vzhľadom na to, že členovia našej organizácie nejavia veľký záujem o tieto aktivity tak sme v minulom roku zorganizovali 19 augusta takú malú medovú nedeľu s posedením pri guľáši s rodinnými príslušníkmi v Červenom Kláštore. Popoludnie a celé podujatie bolo príjemné len ma prekvapil nezáujem väčšiny našej členskej základne o priateľské stretnutie.

Časopis včelár a kalendáre boli objednané pre záujemcov, ktorí prejavili záujem. Je potrebné si ich objednávať hlavne kvôli informovanosti a samovzdelávania. Je povzbudzujúce, že záujem o vzdelanie u našich včelárov rastie, čomu nasvedčuje aj to, že sa zvyšuje záujem o odber odborného časopisu včelár, ktorý odoberajú v súčasnosti 14 včelári čo je skoro 50% členov. Sekretariát nám ponúka aj ďalšie materiály, ktoré si môžete objednať spoločnou objednávkou – podrobnosti môžeme prebrať v diskusií.

Záver

            Záverom mi dovoľte sa poďakovať všetkým členom našej organizácie za vzájomný rešpekt a ochotu spolupracovať. Zvlášť sa chcem poďakovať asistentom veterinárnych lekárov, dôverníkom v teréne v jednotlivých obciach, členom výkonného výboru. No a samozrejme aj všetkým ktorí sa aktívne zapojili do vnútro zväzovej činnosti.

Prajem Vám všetkým silné včelstva, veľa radosti z práce s včielkami a samozrejme úspešný včelársky rok.

Ďakujem za pozornosť.

Hlavné úlohy ZO SZV v Spišskej Starej Vsi na rok 2020

Na základe skúsenosti z roku 2019, ako i na základe záverov XII. VZ SZV doporučuje VV Výročnej členskej schôdzi prijať nasledovný plán hlavných úloh pre rok 2019:

 1. Výbor zabezpečí:
  1. Účasť svojho zástupcu výboru na seminároch organizovaných Výkonným výborom SZV, alebo Regionálnou zložkou,
  2. Operatívne rokovania výkonného výboru na základe potrieb vyplývajúcich z činnosti SZV, minimálne však 2x do roka.
  3. Zintenzívniť spoluprácu s členskou základňou najmä pri zostavovaní dotačného projektu pre ZO a jeho členov.
  4. Zorganizovať voľnočasovú vzdelávaciu aktivitu na území ZO SZV resp. aj mimo nej.
  5. Prezentáciu k Nariadeniu vlády SR č. 337 zo 14.10.2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
 2. Monitorovať potencionálne ohrozenia vyplývajúce z intenzifikácie poľnohospodárskej rastlinnej výroby: (chemizácia, monokultúry).
 3. Pokračovať získavaní mladých Asistentov úradného veterinárneho lekára (ďalej len AUVL) a zabezpečiť ich vzdelávanie.
 4. Zabezpečiť prostredníctvom AUVL prehliadky a monitoring zdravotného stavu včelstiev podľa pokynov RVaPS v Poprade a VV SZV.
 5. Spolupracovať s Centrálnym registrom evidencie hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) v súlade s vyhláškou 285/2017.

Uznesenie z VČS si môžete stiahnuť Tu

Uznesenie z 1 zasadania výboru si môžete stiahnuť Tu