Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Legislatíva

Nariadenie vlády 337/2019

o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Novú príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva pre roky 2019/2020 si môžete stihnúť vo formáte PDF

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroózy si môžete stiahnuť  TU

Zoznam všetkých schválených veterinárnych prípravkov pre včely si môžete stiahnuť TU

Smernice SZV

Dotácia rok 2021-2022

Usmernenie SZV č. 1/2021 k príručke pre žiadateľa na podporný rok 2021/2022

Rovnošaty

Smernica 1/2020 Slovenského zväzu včelárov o rovnošatovom predpise

Štatút svojpomocného fondu

Smernica č. 4/2019 o svojpomocnom fonde novelizovaná 25.3.2020

Kolektívne a čestné členstvo

Smernica č. 3/2017 novelizovaná 20. 7. 2017.

Zväzová syymbolika

Smernica č. 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní.

Členské príspevky

Smernica č. 5/2013 o členských príspevkoch

Zástavy

Smernica č. 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV

Vyznamenania

Smernica č. 2/2011 pre udeľovanie vyznamenaní v Slovenskom včelárskom zväze.