Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Informácia o schválení žiadosti

Oznámenie sekretariátu SZV:

  • Poľnohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur
  • PPA schválila celkovo 14 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • PPA schválila aplikovaný výskum predložený ŠVPÚ v Dolnom Kubíne

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v zmysle Obežníka SZV č. 1/2023
Slovenský zväz včelárov podal žiadosť na PPA o schválenie pomoci na podporný rok 2022/2023 vo výške 1 127 998,86 EUR. PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur.

Na základe rozhodnutia PPA č. 059331/2023 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023) nakupovať a realizovať aktivity.

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme žiadateľov (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie), aby žiadosti s povinnými prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníku SZV č. 1/2023

Usmernenie SZV č.1/2023 na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 ako aj povinné prílohy nájdete tu: Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.
Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

Recommended Posts