Your menu is empty or not selected! How to config a menu

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej Starej Vsi je dobrovoľnou organizáciou ktorá združuje včelárov alebo ľudí so záujmom o včelárstvo na území Zamaguria v časti kežmarského okresu.

Po II. svetovej vojne existovalo pod vedením Jána Kiliana Okresné včelárske združenie, ktorého aktivity sa obnovili až v roku 1954. Iniciátorom obnovy Okresného včelárskeho združenia bol pán Ján Gemza, ktorý sa stal predsedom, a Michal Eliáš, ktorý bol tajomníkom.

Po zrušení okresu vznikla v Spišskej Starej Vsi základná organizácia Slovenského zväzu včelárov združujúca včelárov z celého Zamaguria. Dlhoročným predsedom bol pán Ján Gemza st., tajomníkom pán Eliáš a následne pán Július Dlugolinský a pokladníkom pán Ondrej Rajtár. Pod vedením Jána Čarnogurského pri nej fungoval krúžok mladých včelárov. V období najväčšieho rozmachu základnej organizácie na prelome 80. a 90. rokov obhospodarovalo 94 chovateľov 1 500 včelstiev.

V súčasnosti základná organizácia SZV združuje 39 chovateľov včiel z okresu Kežmarok. Chovatelia spolu obhospodarujú 592 včelstiev. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov má sídlo v Spišskej Starej Vsi. Július Dlugolinský má spôsobilosť na výkon funkcie učiteľ včelárstva – všeobecné včelárenie a chov včelích matiek. V organizácii pôsobia 4 úradní asistenti veterinárneho lekára. V jednotlivých obciach sa nachádzajú dôverníci, ktorí sprostredkúvajú kontakt medzi výborom a radovými členmi.


Rozdelenie včelstiev podľa katastrálnych území  

Katastrálne územie                                                        Počet včelstiev

Havka                                                                                        42

Hranovnica                                                                                 6

Jezersko                                                                                    20

Lechnica                                                                                   30

Majere                                                                                        5

Malá Franková                                                                           74

Matiašovce                                                                                69

Reľov                                                                                           1

Spišská Stará Ves                                                                     245

Spišské Hanušovce                                                                    86

Veľká Franková                                                                          12